Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Samorząd   ->   Uchwały zarządu

Uchwały zarządu

Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego

Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem Link

 

1. Uchwała Nr 1/ 1/2010  Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Innowacja edukacyjna -Zdrowie, Sport, Uroda" w ramach Priorytetu IX PO KL ( Konkurs nr 1/POKL/9.2/2009) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach do realizacji projektu.

 

2. Uchwała Nr 1/ 2/2010  Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych w imieniu powiatu.

 

3. Uchwała Nr 6/ 3/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Białobrzeskiego dp Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zapilicze

 

4. Uchwała Nr 7/ 4/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach

 

5. Uchwała Nr 7/ 5/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach

 

6. Uchwała Nr 7/ 6/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2011r.

 

7. Uchwała Nr 8/7/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych wynikających z realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

8. Uchwała Nr 9/8/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach

załączniki

Regulamin Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach

 

9. Uchwała Nr 9/9/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2011r.

załączniki

załącznik nr 1

 

10. Uchwała Nr 10/10/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia

Załączniki

załącznik nr 1 cz1

załącznik nr 1 cz2

załącznik nr 1 cz3

załącznik nr 1 cz4

załącznik nr 2

 

11. Uchwała Nr 10/11/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu i Samodzielnego  Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Załączniki

załącznik nr 1 cz1

załącznik nr 1 cz2

załącznik nr 1 cz3

załącznik nr 2 cz1

załącznik nr 2 cz2

 

12. Uchwała Nr 11/12/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego regulaminu

Załaczniki

załacznik nr 1

 

13. Uchwała Nr 11/13/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu najmu za mienie stanowiące własnośc Powiatu Białobrzerskiego

 

14.Uchwała Nr 11/14/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2011r.

 

 

15. Uchwała Nr 12/15/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2011r. 

Załączniki

Załaczniki 

 

16. Uchwała Nr 12/16/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Błotnica" za lasta 2009-2010 wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

 

17. Uchwała Nr 12/17/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Radzanów" za lasta 2009-2010 wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

 

18. Uchwała Nr 12/18/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stromiec" za lasta 2009-2010 wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

 

19. Uchwała Nr 12/19/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Białobrzegi" za lasta 2009-2010 wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

 

20. Uchwała Nr 12/20/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Promna" za lasta 2009-2010 wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

 

21. Uchwała Nr 12/21/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyśmierzyce" za lasta 2009-2010 wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

 

22. Uchwała Nr 13/22/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych dla których powiat białobrzeski jest organem prowadzącym.

 

23. Uchwała Nr 15/23/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Dobra Szkoła -Blisko Domu" w ramach Priorytetu IX PO KL ( Konkurs nr 1/POKL/9.2/2009) oraz udzielenia pełnomocnictwa do koordynowania projektu.

 

24. Uchwała Nr 16/24/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2011r.

Załączniki

Załączniki

 

25. Uchwała Nr 16/25/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych wynikających z realizacji programu profilaktyczno -terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotknietych skutkami alkoholizmu p.n. "Pogodne Lato"

 

26. Uchwała Nr 17/26/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2011r.

Załączniki

załączniki

 

27. Uchwała Nr 17/27/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Innowacja edukacyjna -Zdrowie, Sport, Uroda" w ramach Priorytetu IX PO KL ( Konkurs nr 1/POKL/9.2/2009) oraz udzielenia pełnomocnictwa do koordynowania projektu

 

28. Uchwała Nr 17/28/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

 

29. Uchwała Nr 17/29/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgodyna nieodpłatne przekazanie na czas nieokreślony środka trwałego -samochodu osobowego marki Renault Thalia rok produkcji 2002r., o numerze rejestracyjnym WBR S675, stanowiącym własność Powiatu Białobrzeskiego, będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych

 

 

30. Uchwała Nr 18/30/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2011r.

Załączniki

załącznik 

 

31. Uchwała Nr 18/31/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2011r. tj. utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Białobrzeskiego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób celem zabezpieczenia doraźnej opieki i ochrony w ramach indywidua;lnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Załączniki

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

32. Uchwała Nr 19/32/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Gminę Białobrzegi działką nr 867/3 położoną w miejscowości Białobrzegi przy Placu Zygmunta Starego 9

 

33. Uchwała Nr 20/33/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku

Załaczniki

załącznik nr 1 cz.1

załącznik nr 1 cz.2

załącznik nr 1 część opisowa 

tabela nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

34. Uchwała Nr 20/34/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Radzanów na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019

 

 

35. Uchwała Nr 21/35/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmiany i zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Białobrzeski jest organem prowadzącym

 

36. Uchwała Nr 21/36/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach na realizację projektu "Auto -butem przez powiat białobrzeski"

 

37. Uchwała Nr  22/37/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 września 2011r. w sprawie przyjęcia programu inwestycji Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnej "Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc"

 

38. Uchwała Nr 23/38/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2011r.

Załączniki

Załączniki

 

39. Uchwała Nr 26/39/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2011r.

Załączniki

Załączniki

 

40. Uchwała Nr 26/40/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2012r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022

Załączniki

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2012-2022

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2012r.

tabela 1 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2012r.

tabela 2 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2012r.

tabela 3 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2012r.


41. Uchwała Nr 27/41/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2011 r.  


42. Uchwała Nr 28/42/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

43. Uchwała Nr 34/43/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2011 r.


44. Uchwała Nr 35/44/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na czas nieokreślony środka trwałego - samochodu osobowego marki Ford Transit Facy Furgon rok produkcji 2004, o numerze rejestracyjnym WBR S567, stanowiącym własność Powiatu Białobrzeskiego, będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach


45. Uchwała Nr 36/45/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r.


46. Uchwała Nr 38/46/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do czynności prawnych wynikających z realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Priorytetu VII Programu Opracyjnego Kapitał Ludzki

 

47. Uchwała Nr 38/47/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo w projekcie pn. "Obywatelska inicjatywa" realizowanego przez Fundacje "Bliżej siebie"


48. Uchwała Nr 42/48/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia i Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


49. Uchwała Nr 42/49/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia


Załączniki dla Uchwał nr 48 i 49:

informacji o stanie mienia Powiatu Białobrzeskiego stan na dzień 31122011

informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białobrzeskiego

  informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
  Zakładu Opieki Zdrowotnej


  50. Uchwała Nr 42/50/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
  wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

  51. Uchwała Nr 42/51/2012 Zarządu Powiadu Białobrzeskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach

  52. Uchwała Nr 43/52/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie 
  wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
  Białobrzegach oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego regulaminu

  53. Uchwała Nr 43/53/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych wynikających z realizacji działań założonych we wniosku konkursowym o dofinansowanie projektu "30 MAJA-ŚWIĘTUJEMY RAZEM" - organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2012

  54. Uchwała Nr 43/54/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo w projekcie pn. "FLEXI POWIAT" temat: "Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity" realizowanego w ramach konkursu nr1/POKL/VIII/IN/2012

  55. Uchwała Nr 46/55/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r.

 

  56. Uchwała Nr 47/56/2012 Zarządu Powiatu Biąłobrzeskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych wynikających z realizacji projektu konkursowego "Olszynka-ZAZ" realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego KApitał Ludzki Działanie 7.2 " Przeciw dizałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społęczna osób zagrożonych wykluczeniem społęcznym - projekty konkursowe"

 

  57. Uchwała Nr 48/57/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r.

 

  58. Uchwała Nr 48/58/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projktu pod tytułem "Z książką przez życie" w ramach Priorytetu IX 9.5 POKL. Konkurs nr 1/POKL/9.5/2011 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach na realizację projektu


  59. Uchwała Nr 48/59/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Warsztaty wojskowo-medyczne" w ramach Priorytetu IX 9.5 POKL. Konkurs nr 1/POKL/9.5/2011 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach na realizację projektu

 

  60. Uchwała Nr 48/60/2012 ZarząduPowiatu Białobrzeskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych wynikających z realizacji projektu konkursowego"Olszynka-ZAZ" realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i zmocnienie sektora ekonomii społecznej" Podziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe"

 

  61. Uchwała Nr 48/61/2012 Zarzadu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych dla których powiat biaobrzeski jest organem prowadzącym

 

  62. Uchała Nr49/62/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych wynikających z realizacji programu profilaktyczno - terapeutycznego dla dzieci i modzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu p.n. "Pogodne Lato"

 

  63. Uchwała Nr 52/63/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach

 

  64. Uchwała Nr 54/64/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r


  65. Uchwała Nr 54/65/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w spawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


  66. Uchwała Nr 54/66/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie poparcia Stanowiska Nr 8/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r. dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013

 

67. Uchwałą Nr 54/67/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczególnych zasad składania, rozpatrywania, realizowania oraz rozliczania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2012 roku

 

 68. Uchwała Nr 56/68/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakłądu opieki zdrowotnej z I półrocze 2012 roku


 69. Uchwała Nr 56/69/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach


 70. Uchwala Nr 57/70/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz do występowania w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach związanych z prowadzeniem bieżacej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach

71. Uchwała Nr 59/71/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r.


 72. Uchwała Nr 59/72/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego regulaminu

 73. Uchwałą Nr 61/73/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiaty w 2012 r.

  74. Uchwała Nr 62/74/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 listopada 2012 r.  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r.

  75. Uchwała Nr 63/75/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2013 r oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

  76. Uchwała Nr 64/76/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Białobrzeski jest organem prowadzącym

  77. Uchwała Nr 64/77/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r.

 78. Uchwała Nr 65/78/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r.

  79. Uchwała Nr 66/79/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r.

  80. Uchwała Nr 68/80/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r.

  81. Uchwała Nr 70/81/2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2012 r.

  82. Uchwała Nr 74/82/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2"Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urządów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" pn. "Inwestycja w rozwój" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  83. Uchwała Nr 75/83/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białobrzeskiego

  84. Uchwała Nr 76/84/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu i Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Załączniki:
Wydatki Powiatu w roku 2012
Dochody Powiatu w roku 2012
Informacja opisowa z wykonania budżetu za rok 2012
Informacja o stanie mienia Powiatu
Informacja opisowa o stanie mienia Powiatu
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach

  85. Uchwała Nr 78/85/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w spraiwe zmian w lanie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2013 r.

  86. Uchwała Nr 78/86/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu białobrzeskiego

  87. Uchwała Nr 78/87/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dl dokonywany czynności prawnych wynikających z realizacji działań założonych we wniosku konkursowym o dofinansowanie projektu "30 MAJA- ŚWIĘTUJEMY RAZEM" - organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2013

  88. Uchwała Nr 79/88/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad składania, rozpatrywania, realizowania oraz rozliczania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 r.

 89. Uchwała Nr 79/89/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Włodzimierzowi Sacherze Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach

  90. Uchwała Nr 80/90/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w 2013 r.

  91. Uchwała Nr 80/91/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisku Dyrektora Poradni Psychologicznego-Pedagogicznej w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 84

  92. Uchwała Nr 81/92/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie  powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 84

  93. Uchwała Nr 81/93/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 szkół i placówek oświatowych dla których powiat białobrzeski jest organem prowadzącym

  94. Uchwała Nr 82/94/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 czerwca 2013 r.  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2013 r.

  95. Uchwała Nr 82/95/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

  96. Uchwała Nr 82/96/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach

  97. Uchwała Nr 83/97/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Nr 82/94/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 r.

  98. Uchwała Nr 83/98/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 213 r.

  99. Uchwała Nr 84/99/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  100. Uchwała Nr 86/100/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 sierpnia2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oaz realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.
 
  101. Uchwała Nr 86/101/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach

  102. Uchwała Nr 87/102/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2013 r.

  103. Uchwała Nr 87/103/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 września 2013 r w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie zawierania umów na świadczenie usług w zakresie promocji Powiatu Białobrzeskiego przez Stowarzyszenie Czarni Radom

  104. Uchwała Nr 87/104/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014 szkoły Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach dla której Powiat Białobrzeski jest organem prowadzącym

  105. Uchwała Nr 91/105/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2013 r.

  107. Uchwała Nr 92/107/2013 Zarządu Powiat Białobrzeskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2013 r.

  110. Uchwała Nr 94/110/2013 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2014 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

uchwala95_111_2013.pdf

uchwala96_112_2013.pdf

uchwala97_113_2013.pdf

uchwala99_114_2013.pdf

uchwala101_115_2014.pdf

uchwala102_116_2014.pdf

uchwala102_116_2014.pdf

uchwala106_117_2014.pdf

uchwala107_118_2014.pdf

uchwala107_119_2014.pdf

uchwala107_120_2014.pdf

uchwala108_121_2014.pdf

uchwala109_123_2014.pdf

  134. Uchwała Nr 120/134/2014 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 18 lipca2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2014 rok

 135. Uchwałą Nr 120/135/2014 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  137. Uchwala Nr 122/137/2014 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 r.
 
  138. Uchwała NR 124/138/2014 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2014 rok


POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg