Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Pilotażowy program - Aktywny samorząd w 2017 roku

Obszary programu, które będą realizowane na terenie Powiatu Białobrzeskiego w 2017 roku, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu oraz wymagany udział własny wnioskodawcy:


1.    Moduł I:
1)    obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a)    Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – maksymalna kwota dofinansowania 5.000,00 zł,
udział własny wnioskodawcy 15 % ceny brutto zakupu/usługi;
b)    Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – maksymalna kwota dofinansowania 2.100 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł;
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu  poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,
  udział własny wnioskodawcy 25 % ceny brutto zakupu/usługi.

2)    obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
a)    Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby niewidomej – 20.000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000,00 zł;
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000,00 zł;
 • dla osób z dysfunkcja obu kończyn górnych – 5.000,00 zł,
  udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu/usługi;

b)    Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł;
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł;
  z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach maksymalnie o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

3)    obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a)    Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – maksymalna kwota dofinansowania 2.000 zł;
b)    Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. dla protezy co najmniej na III poziomie jakości, maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł;
 • przedramienia – 20.000 zł;
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł;
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł;
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł;
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł;
  z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
  udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu/usługi;

c)    Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości) – maksymalna kwota dofinansowania do 30 % kwot,
o których mowa w lit. b, udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu/usługi;
d)    w Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,  udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu/usługi.
4)    obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – maksymalna kwota dofinansowania 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną, udział własny wnioskodawcy 15 % ceny brutto zakupu/usługi.
2.    Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
1)    maksymalna kwota dofinansowania  poniesionych kosztów nauki,  dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
a)    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
b)    dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
c)    opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesionych kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę, udział własny wnioskodawcy:

 • 15 % wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w lit. c dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65 % wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania , o którym mowa w pkt 2 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia w/w udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.
2)    decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1) lit. c)  lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Biurze PFRON, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału PFRON. W opinii tej realizator programu lub Oddział PFRON wskazuje w szczególności:
a)    proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;
b)    uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:

 • dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność kierunku nauki wybranego przez  wnioskodawcę na otwartym rynku pracy,
 • wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy (na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę);

c)    średni i najniższy, procentowy udział środków PFRON w dofinansowanych przez realizatora programu kosztach:

 • opłaty za naukę (czesne) w ramach wniosków wnioskodawcy, których przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1) lit. c),
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
  objętych pomocą ze środków PFRON w semestrze/półroczu, którego dotyczy proponowana decyzja;

d)    wysokość limitu środków PFRON w dyspozycji realizatora programu na dofinansowanie w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu;
e)    wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.
3)    w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.
4)    dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w pkt 1) lit. a) może być zwiększony, nie więcej niż o:
a)    700 zł – w przypadku gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się – z tytułu dowożenia na zajęcia wnioskodawcy poruszającego się na wózku inwalidzkim lub z powodu barier w komunikowaniu się – z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej;
b)    500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
c)    300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
d)    300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
5)    dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w pkt 1) lit. a) i pkt 4) nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.
6)    wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne), o której mowa w pkt 1) lit. c) oraz w pkt 3), ulega zmniejszeniu o 300,00 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej w ramach programu dofinansowaniem ze środków PFRON w zakresie danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym, chyba, że wnioskodawca:
a)    ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo
b)    jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym, wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) – nie obowiązuje.
7)    pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o którym mowa w pkt 1) lit. a) i pkt 4), ma charakter progresywny i motywacyjny.     Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
a)    do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
b)    do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na  poziomie wyższym;
c)    do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
d)    do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
8)    przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania,
9)    przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi  programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego  dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki.
10)    wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem  studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu
11)    dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:
a)    każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”;
 • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”
  z uwzględnieniem lit. b);

b)    wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w lit. a), mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu zakończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/ programem studiów;
c)    decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji Starosty Białobrzeskiego, z zastrzeżeniem lit. d), decyzja podejmowana jest indywidualnie w danym przypadku;
d)    wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, o której mowa w lit. a) – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi), i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamkniecie kierunku);
e)    wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w lit d) (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem lit. f);
f)    na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze PFRON; w przypadku podjęcia, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt e) – nie ma zastosowania.
12)    w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
13)    dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego nie może być większe od faktycznie ponoszonych kosztów na ten cel udokumentowanych imiennymi fakturami VAT (lub innymi dowodami, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe).

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która ma w przypadku:
1.    Modułu I:
1)    Obszaru A:
a)    Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • dysfunkcję narządu ruchu.

b)    Zadania 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej;
 • dysfunkcję narządu ruchu.

2)    Obszaru B:
a)    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;
b)    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
c)    dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
3)    Obszaru C:
a)    Zadania 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

c)    Zadanie 3 i 4

 • stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

4)    Obszaru D:
a)    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
b)    aktywność zawodowa;
c)    pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
2.    Modułu II:
1)    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
2)    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem w 2017 roku dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  MODUŁ I  mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach przy ul. Krakowskiej 28, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 od dnia 01 czerwca 2017 roku do dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym (MODUŁ II) w ramach  Programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach  przy ul. Krakowskiej 28, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w następujących terminach:
•    od dnia 10 marca 2017 roku do dnia 30 marca 2017 roku dla roku szkolnego/akademickiego 2016/2017
•    od dnia 01 września 2017 roku do dnia 10 października 2017 roku dla roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.

Druki wniosków do pobrania poniżej w załączeniu.

  1_wniosek_ON_pelnoletnia
  2_wniosek_ON_podopieczny
  3_wkladka_obszar_A_Zadanie_nr_1
  4_wkladka_obszar_A_Zadanie_nr_2
  5_wkladka_obszar_B_Zadanie_nr 1_i_nr 2
  7_wkladka_obszar_C_Zadanie_nr_2
  8_wkladka_obszar_C_Zadanie_nr_3
  9_wkladka_obszar_C_Zadanie nr 4
  9a_wkladka_obszar _D
  9b_wkladka_Modul_II
  9c_zal2a_do_wniosku_zaswiadczenie _lekarskie_B_1_C_1_3_4
  9d_zal2b_do_wniosku_zaswiadczenie _lekarskie_B_1
  9e_zal4_do_wniosku_modul_II_zaswiadczenie_z_uczelni
  oswiadczenie_o_dochodach
  zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych
 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg